ရန္ကုန္ျမင္ကြင္းက်ယ္
တကၠသိုလ္ပညာရပ္ေဝါဟာရမ်ား ( A to Z) စာအုပ္ထုတ္ေဝျခင္း မိတ္ဆက္ပြဲ အခမ္းအနား
May 14 2019
ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာန တကၠသိုလ္ဘာသာျပန္ႏွင့္စာအုပ္ထုတ္ေ၀ေရးဌာနကေန "တကၠသိုလ္ပညာရပ္ေဝါဟာရမ်ား" စာအုပ္မိတ္ဆက္ပြဲအခမ္းအနားကို တင္ဆက္ေပးခဲ့ပါတယ္။ (၁၄.၅.၂၀၁၉ - ရန္ကုန္ျမင္ကြင္းက်ယ္)
CONTENT_SEE_MORE
Loading...
ERROR_NO_DATA
Copyright @ 2018 Pyone Play v1.0.18