ေခတ္သစ္ပ်ိဳေမ
ခရီးသြားေတြကုိ ပလတ္စတစ္အိတ္မယူလာရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ကၽြန္းတစ္ကၽြန္း
May 23 2019
အီတလီႏုိင္ငံမွာရွိတဲ႕ ကၽြန္းသာယာေလးတစ္ခုကုိ လာလည္သူမ်ားအား ပလတ္စတစ္အိတ္ ယူမလာရန္ တားျမစ္ထားတဲ႕အေၾကာင္းေျပာျပသြားတာျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ႏွစ္ကုိ ခရီးသည္ သန္းေပါင္းမ်ားစြာ လာေရာက္လည္ပတ္တဲ႕အတြက္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းေတြ မ်ားလာတာေၾကာင့္ ပလတ္စတစ္ပစၥည္းေတြယူလာပါက ဒဏ္ေၾကး ယူရို ၅၀၀ အထိ ေပးေဆာင္ရမယ္လုိ႕ ဥပေဒခ်မွတ္လုိက္တဲ႕အေၾကာင္း ေျပာျပသြားတာျဖစ္ပါတယ္။ ....(၂၃.၅.၂၀၁၉)
CONTENT_SEE_MORE
Loading...
ERROR_NO_DATA
Copyright @ 2018 Pyone Play v1.0.15