အႏုပညာမိုးေကာင္းကင္
2019 Inya Splash Walk စာနယ္ဇင္းမိတ္ဆက္ပြဲ
March 22 2019
ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရကေန ႀကီးမႉးေသာ 2019 Inya Splash Walk ပြဲကို မၾကာခင္မွာ က်င္းပျပဳလုပ္သြားဖို႔အတြက္ စာနယ္ဇင္းသတင္းမီဒီယာမ်ားကို မိတ္ဆက္ရွင္းလင္းခဲ့တဲ့အခမ္းအနားကို တင္ဆက္ေပးခဲ့ပါတယ္။(၂၂.၃.၂၀၁၉-အႏုပညာမိုးေကာင္းကင္)
CONTENT_SEE_MORE
Loading...
ERROR_NO_DATA
Copyright @ 2018 Pyone Play v1.0.15