မဂၤလာပါ
မီးအားမျငိမ္သက္ျခင္းကိုထိန္းေပးတဲ့ UPS အေၾကာင္း
May 14 2019
လွ်ပ္စစ္မီးျပတ္ေတာက္ျခင္းကိုတားဆီးေပးတဲ့ battery backup အေနျဖင့္ ဘက္ထရီမပါတဲ့ကြန္ပ်ဴတာတုိင္းႏွင့္တျခားလွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားမွာအသံုးျပဳတဲ့ UPSရဲ႕အေရးပါမႈႏွင့္အသံုးျပဳရမယ့္နည္းလမ္းအမွန္မ်ားကိုဦးတင့္ထြန္းေအာင္မွေျပာျပေပးသြားပါတယ္။(၁၄.၅.၂၀၁၉-ရက္ေန႔ မဂၤလာပါအစီအစဥ္)
CONTENT_SEE_MORE
Loading...
ERROR_NO_DATA
Copyright @ 2018 Pyone Play v1.0.18