ရန္ကုန္ျမင္ကြင္းက်ယ္
The Press lunch of REXONA
May 14 2019
ကမၻာ့နံပါတ္တစ္ deodorant အမွတ္တံဆိပ္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ REXONA brand ကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စတင္မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ျပီး REXONA Brand Ambassador ကို မိတ္ဆက္ေပးခဲ့တဲ့ျမင္ကြင္းေတြကို တင္ဆက္ေပးခဲ့ပါတယ္။ (၁၄.၅.၂၀၁၉ - ရန္ကုန္ျမင္ကြင္းက်ယ္)
CONTENT_SEE_MORE
Loading...
ERROR_NO_DATA
Copyright @ 2018 Pyone Play v1.0.16