ရန္ကုန္ျမင္ကြင္းက်ယ္
STUDY ABROAD Information Centre မွ ႀကီးမႉးက်င္းပေသာ Using Your Genes to Cure Yourself ေဟာေျပာပြဲ
May 15 2019
STUDY ABROAD Information Centre ႏွင့္ စင္ကာပူႏိုင္ငံမွ MDIS တကၠသိုလ္တို႔ပူးေပါင္းျပီး ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ေဆးပညာရပ္မ်ားႏွင့္ ေဆး၀ါးနည္းပညာရပ္ဆိုင္ရာ ပညာရပ္မ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးေဟာေျပာပြဲျမင္ကြင္းေတြကို တင္ဆက္ေပးခဲ့ပါတယ္။ (၁၅.၅.၂၀၁၉ - ရန္ကုန္ျမင္ကြင္းက်ယ္)
CONTENT_SEE_MORE
Loading...
ERROR_NO_DATA
Copyright @ 2018 Pyone Play v1.0.16