ေခတ္သစ္ပ်ိဳေမ
ေဗဒင္ပညာရွင္ ဆရာပုိင္ဟိန္းေက်ာ္အား ေခါင္းေဆးမဂၤလာျပဳလုပ္ျခင္းနဲ႕သက္ဆုိင္တဲ႕ ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းျခင္း
April 17 2019
ေခတ္သစ္ပ်ိဳေမမွ မမမ်ားက ၇ ရက္သားသမီးမ်ားအတြက္ ေခါင္းေဆးမဂၤလာျပဳလုပ္ျခင္းနဲ႕သက္ဆုိင္တဲ႕ ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းျခင္းကုိ ေဗဒင္ပညာရွင္ ဆရာပုိင္ဟိန္းေက်ာ္ မွ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ပါတယ္...(၁၇.၄.၂၀၁၉)
CONTENT_SEE_MORE
Loading...
ERROR_NO_DATA
Copyright @ 2018 Pyone Play v1.0.18