အႏုပညာမိုးေကာင္းကင္
2018 ခုနွစ္အတြက္ STAR AWARDS ဆုေရြးခ်ယ္ပြဲအတြက္ စာနယ္ဇင္းပြဲ
March 19 2019
Stellar Seven Entertainment မွ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ျပီး ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ဧျပီလ(၅)ရက္ေန႔မွာ သုဝဏၰဘူမိ Event Park တြင္ က်င္းပသြားမည့္ 2018 ခုနွစ္အတြက္ STAR AWARDS ဆုေရြးခ်ယ္ပြဲအတြက္ စာနယ္ဇင္းပြဲကို တင္ဆက္ေပးခဲ့ပါတယ္။(၁၉.၃.၂၀၁၉-အႏုပညာမိုးေကာင္းကင္)
CONTENT_SEE_MORE
Loading...
ERROR_NO_DATA
Copyright @ 2018 Pyone Play v1.0.15