အႏုပညာမိုးေကာင္းကင္
ပန္းခ်ီဆရာႀကီး ဦးေအာင္ခင္ ( ၁၉၂၁ - ၁၉၉၆ ) အမွတ္တရ ပန္းခ်ီျပပြဲႏွင့္ စာအုပ္မိတ္ဆက္ပြဲ
January 28 2019
(၈.၁.၂၀၁၉)ရက္ေန႔ အႏုပညာမိုးေကာင္းကင္အစီအစဥ္တြင္ ပန္းခ်ီဆရာႀကီး ဦးေအာင္ခင္ ( ၁၉၂၁ - ၁၉၉၆ ) အမွတ္တရ ပန္းခ်ီျပပြဲႏွင့္ စာအုပ္မိတ္ဆက္ပြဲ မွ ခမ္းနားလွတဲ႕ ပန္းခ်ီလက္ရာမ်ားအျပင္ စာအုပ္မိတ္ဆက္ပြဲ ျပဳလုပ္ေနမႈကုိ တင္ဆက္ေပးခဲ့ပါတယ္။
CONTENT_SEE_MORE
Loading...
ERROR_NO_DATA
Copyright @ 2018 Pyone Play v1.0.16