ရန္ကုန္ျမင္ကြင္းက်ယ္
ကမာၻ႔ပန္းနာရင္ၾကပ္ေန႔ အထိမ္းအမွတ္ပြဲ အခမ္းအနား
May 16 2019
MTS ကေန ဦးစီးကာ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ပါေမာကၡဆရာဝန္ႀကီးေတြက ပန္းနာရင္ၾကပ္ေရာဂါႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဆာင္ရန္၊ေရွာင္ရန္အခ်က္အလက္ေတြကို ေဟာေျပာေပးခဲ့တဲ့ျမင္ကြင္းေတြကို တင္ဆက္ေပးခဲ့ပါတယ္။ (၁၆.၅.၂၀၁၉ - ရန္ကုန္ျမင္ကြင္းက်ယ္)
CONTENT_SEE_MORE
Loading...
ERROR_NO_DATA
Copyright @ 2018 Pyone Play v1.0.18