အႏုပညာမိုးေကာင္းကင္
Taurus V Production ကေန႐ိုက္ကူးေနတဲ့ ေပ်ာက္ဆုံးေနေသာ အမွန္တရားဇာတ္လမ္းတြဲ Shooting BTS
February 7 2019
ဒါ႐ိုက္တာ ေကာင္းဇံကေန အဓိကပုံေဖာ္႐ိုက္ကူးေနတဲ့ ေပ်ာက္ဆုံးေနေသာ အမွန္တရားဇာတ္လမ္းတြဲ၏ photo behind the scene ကို တင္ဆက္ေပးခဲ့ပါတယ္။(၇.၂.၂၀၁၉-အႏုပညာမိုးေကာင္းကင္)
CONTENT_SEE_MORE
Loading...
ERROR_NO_DATA
Copyright @ 2018 Pyone Play v1.0.15