ဘဝေဟာင္းမွ ခ်စ္သူ
Drama | 2019
ဤဇာတ္လမ္းမွာ ႏွစ္ငါးရာ သက္တမ္းရွိ မန္မိုဟီနီ စုန္းမတစ္ဦး၏အေၾကာင္းျဖစ္ၿပီး ရမ္ ဆိုသည့္ နာမည္ျဖင့္ လူအျဖစ္ျပန္လည္ဝင္စားခဲ့သူ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ငါးရာက ခ်စ္သူေဟာင္းျဖစ္သူ ရာနာဆာ ကို ေစာင့္စားေနခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ ရမ္သည္ ဇနီးျဖစ္သူ စီယာ၊ ညီဝမ္းကြဲေတာ္စပ္သူ ဗီဗီယန္တို႔ႏွင့္ အတူေနထိုင္လ်က္ရွိၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးျဖစ္သည္။ ရမ္သည္ ဇနီးျဖစ္သူ စီယာႏွင့္ ကြာရွင္း ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ မန္မိုဟီနီ အေၾကာင္းကို စီယာ သိရွိသြားရာ ရမ္ကို မကြာရွင္းေတာ့ဘဲ စုန္းမ မန္မိုဟီနီ ရန္ကေန ရမ့္ကို ကယ္တင္ရန္ ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္။ စီယာသည္ ရမ္ကို မေကာင္းတဲ့အစြမ္းေတြ မက်ေရာက္ေအာင္ ကယ္တင္ရန္ႏွင့္ မန္မိုဟီနီ ၏ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။ စီယာသည္ မန္မိုဟီနီ ၏ႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ား မေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ရမ့္အတြက္ တံတိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ ရပ္တည္ခဲ့သည္။
CONTENT_SEE_MORE
Loading...
ERROR_NO_DATA
Copyright @ 2018 Pyone Play v1.0.22