pyoneplay

သစ်ပင်များဖြင့်လက်ထပ်ထိမ်းမြားခဲ့ခြင်းအကြောင်းအရာ

သစ်ပင်များဖြင့်လက်ထပ်ထိမ်းမြားခဲ့ခြင်းအကြောင်းအရာ

သစ်ပင်များကိုထိန်းသိမ်းရန်အတွက် မက်ဆီကိုလှပျိုဖြူများက သစ်ပင်များဖြင့်လက်ထပ်ထိမ်းမြားခဲ့ခြင်းအကြောင်းအရာကို တင်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။(၁၂.၀၃.၂၀၁၈)