12:55 - 01:45
 • ခေတ်သစ်ပျိုမေ
  -
01:45 - 01:55
 • ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ်
  -
01:55 - 02:35
 • မြစ်နှစ်စင်းရဲ့ ချစ်ခြင်း
  (အပိုင်း-၆၁)
02:35 - 03:40
 • တိမ်လိုလေလိုအချစ်
  (အပိုင်း-၄၂)
03:40 - 04:10
 • MRTV-4 Stage
  -
04:10 - 05:00
 • World of Knowledge
  -
05:00 - 05:01
 • MRTV-4 အဖွင့် Logo
  -
05:01 - 05:20
 • ပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်+ပရိတ်နိဒါန်း၊ မင်္ဂလသုတ်
  -
05:20 - 05:40
 • MRTV-4 သတင်း
  -
05:40 - 06:40
 • တရားတော်
  -
06:40 - 07:30
 • ချိုမြိန်သော ရှင်သန်ခြင်း
  (အပိုင်း-၆၆)
07:30 - 07:50
 • MRTV-4 သတင်း
  -
07:50 - 08:00
 • ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ်
  -
08:00 - 09:00
 • Cartoon Series
  -
09:00 - 09:25
 • Drive It
  -
09:25 - 10:15
 • မြစ်နှစ်စင်းရဲ့ ချစ်ခြင်း
  (အပိုင်း-၆၀)
10:15 - 11:05
 • ခေတ်သစ်ပျိုမေ
  -
11:05 - 11:40
 • J Popular Lifestyle & Culture Japan Sea
  -
11:40 - 12:45
 • တိမ်လိုလေလိုအချစ်
  (အပိုင်း-၄၂)
12:45 - 01:00
 • ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ်
  -
01:00 - 02:00
 • တရားတော်
  -
02:00 - 04:00
 • LETHWEI NATION FIGHT
  (LIVE)
04:00 - 04:30
 • MJA's outstanding students and Myanmar Japan Exchange Visit 2017
  (Part 2)
04:30 - 05:15
 • Cartoon Series
  -
05:15 - 06:00
 • Make It Yummy
  -
06:00 - 06:10
 • MRTV-4 သတင်း
  -
06:10 - 06:15
 • Health Fix
  -
06:15 - 07:15
 • ချိုမြိန်သော ရှင်သန်ခြင်း
  (အပိုင်း-၆၇)
07:15 - 07:45
 • Fashion Week
  -
07:45 - 08:55
 • The X - Factor Myanmar 2017
  (LIVE)
08:55 - 09:40
 • မြစ်နှစ်စင်းရဲ့ ချစ်ခြင်း
  (အပိုင်း-၆၁)
09:40 - 10:45
 • တိမ်လိုလေလိုအချစ်
  (အပိုင်း-၄၂)
10:45 - 11:10
 • MRTV-4 Stage
  -
11:10 - 11:55
 • World of Knowledge
  -
11:55 - 12:55
 • တရားတော်
  -
No TV Guide Yet
12:55 AM - 01:45 AM
 • ခေတ်သစ်ပျိုမေ -
01:45 AM - 01:55 AM
 • ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ် -
01:55 AM - 02:35 AM
 • မြစ်နှစ်စင်းရဲ့ ချစ်ခြင်း (အပိုင်း-၆၁)
02:35 AM - 03:40 AM
 • တိမ်လိုလေလိုအချစ် (အပိုင်း-၄၂)
03:40 AM - 04:10 AM
 • MRTV-4 Stage -
04:10 AM - 05:00 AM
 • World of Knowledge -
05:00 AM - 05:01 AM
 • MRTV-4 အဖွင့် Logo -
05:01 AM - 05:20 AM
 • ပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်+ပရိတ်နိဒါန်း၊ မင်္ဂလသုတ် -
05:20 AM - 05:40 AM
 • MRTV-4 သတင်း -
05:40 AM - 06:40 AM
 • တရားတော် -
06:40 AM - 07:30 AM
 • ချိုမြိန်သော ရှင်သန်ခြင်း (အပိုင်း-၆၆)
07:30 AM - 07:50 AM
 • MRTV-4 သတင်း -
07:50 AM - 08:00 AM
 • ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ် -
08:00 AM - 09:00 AM
 • Cartoon Series -
09:00 AM - 09:25 AM
 • Drive It -
09:25 AM - 10:15 AM
 • မြစ်နှစ်စင်းရဲ့ ချစ်ခြင်း (အပိုင်း-၆၀)
10:15 AM - 11:05 AM
 • ခေတ်သစ်ပျိုမေ -
11:05 AM - 11:40 AM
 • J Popular Lifestyle & Culture Japan Sea -
11:40 AM - 12:45 PM
 • တိမ်လိုလေလိုအချစ် (အပိုင်း-၄၂)
12:45 PM - 01:00 PM
 • ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ် -
01:00 PM - 02:00 PM
 • တရားတော် -
02:00 PM - 04:00 PM
 • LETHWEI NATION FIGHT (LIVE)
04:00 PM - 04:30 PM
 • MJA's outstanding students and Myanmar Japan Exchange Visit 2017 (Part 2)
04:30 PM - 05:15 PM
 • Cartoon Series -
05:15 PM - 06:00 PM
 • Make It Yummy -
06:00 PM - 06:10 PM
 • MRTV-4 သတင်း -
06:10 PM - 06:15 PM
 • Health Fix -
06:15 PM - 07:15 PM
 • ချိုမြိန်သော ရှင်သန်ခြင်း (အပိုင်း-၆၇)
07:15 PM - 07:45 PM
 • Fashion Week -
07:45 PM - 08:55 PM
 • The X - Factor Myanmar 2017 (LIVE)
08:55 PM - 09:40 PM
 • မြစ်နှစ်စင်းရဲ့ ချစ်ခြင်း (အပိုင်း-၆၁)
09:40 PM - 10:45 PM
 • တိမ်လိုလေလိုအချစ် (အပိုင်း-၄၂)
10:45 PM - 11:10 PM
 • MRTV-4 Stage -
11:10 PM - 11:55 PM
 • World of Knowledge -
11:55 PM - 12:55 AM
 • တရားတော် -
No TV Guide Yet