12:00 - 12:50
 • ရာဇဝင်ထဲကသူမ (အတွဲ-၂)
  (အပိုင်း-၁၆)
12:50 - 01:45
 • ခေတ်သစ်ပျိုမေ
  -
01:45 - 02:20
 • နွေဦးပန်းချီ
  (အပိုင်း-၆၃)
02:20 - 03:00
 • ရာဇဝင်ထဲက သူမ (အတွဲ-၂)
  (အပိုင်း-၁၇)
03:00 - 03:45
 • ဆုံစည်းခြင်း မိုးတိမ်များ
  (အပိုင်း-၃၁)
03:45 - 04:10
 • MRTV-4 Stage
  -
04:10 - 05:00
 • World Of Knowledge
  Undercovered USA Ghosts
05:00 - 05:01
 • MRTV-4 အဖွင့် Logo
  -
05:01 - 05:20
 • ပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်+ဓဇဂ္ဂသုတ်
  -
05:20 - 05:40
 • MRTV-4 သတင်း
  -
05:40 - 06:40
 • တရားတော်
  -
06:40 - 07:30
 • ရင်မှာခံစားမေတ္တာတရား
  (အပိုင်း-၄၄)
07:30 - 07:50
 • MRTV-4 သတင်း
  -
07:50 - 08:00
 • ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ်
  (အပိုင်းသစ်)
08:00 - 09:35
 • မင်္ဂလာပါ The Morning Show
  (Live)
09:35 - 10:15
 • နွေဦးပန်းချီ
  (အပိုင်း-၆၂)
10:15 - 11:15
 • ခေတ်သစ်ပျိုမေ
  (Live)
11:15 - 12:00
 • Make It Yummy
  -
12:50 - 01:00
 • ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ်
  (အပိုင်းဟောင်း)
01:00 - 02:00
 • တရားတော် (အပိုင်း-၁)
  (ဆရာတော် အရှင်ပညာသီဟာဘိဝံသ)
02:00 - 02:20
 • MRTV-4 သတင်း
  -
02:20 - 03:05
 • ဆုံစည်းခြင်းမိုးတိမ်များ
  (အပိုင်း-၃၀)
03:05 - 03:50
 • ရင်မှာခံစားမေတ္တာတရား
  (အပိုင်း-၄၄)
03:50 - 04:00
 • ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ်
  (အပိုင်းဟောင်း)
04:00 - 04:25
 • အနုပညာမိုးကောင်းကင်
  -
04:25 - 05:00
 • Cartoon Series
  (English Playground)
05:00 - 06:00
 • ခေတ်သစ်ပျိုမေ
  (အပိုင်းဟောင်း)
06:00 - 06:10
 • MRTV-4 သတင်း
  -
06:10 - 06:15
 • Health Fix
  -
06:15 - 07:05
 • ရင်မှာခံစားမေတ္တာတရား
  (အပိုင်း-၄၅)
07:05 - 08:00
 • ဆုံစည်းခြင်းမိုးတိမ်များ
  (အပိုင်း-၃၁)
08:00 - 08:10
 • MRTV-4 သတင်း
  -
08:10 - 08:30
 • ရသစုံညွှန်းတမ်းများ
  -
08:30 - 09:10
 • နွေဦးပန်းချီ
  (အပိုင်း-၆၃)
09:10 - 09:55
 • ရာဇဝင်ထဲကသူမ (အတွဲ-၂)
  (အပိုင်း-၁၇)
09:55 - 10:15
 • အနုပညာမိုးကောင်းကင်
  -
10:15 - 10:40
 • MRTV-4 Stage
  -
10:40 - 11:25
 • World Of Knowledge
  Undercovered USA Ghosts
11:25 - 11:50
 • ဟင်းချက်ရအောင်
  -
11:50 - 12:50
 • တရားတော်
  -
12:00 AM - 12:45 PM
 • “ရာဇဝင်ထဲကသူမ (အတွဲ-၂)” (အပိုင်း-၁၇)
01:00 AM - 01:55 AM
 • ခေတ်သစ်ပျိုမေ (အပိုင်းဟောင်း)
01:55 AM - 02:20 AM
 • Food & Decor -
02:20 AM - 02:55 AM
 • “နွေဦးပန်းချီ” (အပိုင်း-၆၄)
02:55 AM - 03:40 AM
 • “ဆုံစည်းခြင်း မိုးတိမ်များ” (အပိုင်း-၃၂)
03:40 AM - 04:10 AM
 • MRTV-4 Stage -
04:10 AM - 05:00 AM
 • World of Knowledge (Doomsday Preppers : Friends Can Beome Enemies)
05:00 AM - 05:01 AM
 • MRTV-4 အဖွင့် Logo -
05:01 AM - 05:20 AM
 • ပဋ္ဌာန်းပါဠိတော် + အာဋာနာဋိယသုတ် -
05:20 AM - 05:40 AM
 • MRTV-4 သတင်း -
05:40 AM - 06:40 AM
 • တရားတော် (ဆရာတော်အရှင်ပညာသီဟာဘိဝံသ)
06:40 AM - 07:30 AM
 • “ရင်မှာခံစား မေတ္တာတရား” (အပိုင်း-၄၅)
07:30 AM - 07:50 AM
 • MRTV-4သတင်း -
07:50 AM - 08:00 AM
 • ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ် (အပိုင်းသစ်)
08:00 AM - 09:35 AM
 • “မင်္ဂလာပါ” The Morning Show (Live)
09:35 AM - 10:15 AM
 • “နွေဦးပန်းချီ” (အပိုင်း-၆၃)
10:15 AM - 11:15 AM
 • ခေတ်သစ်ပျိုမေ (Live)
11:15 AM - 11:40 AM
 • Food & Decor -
11:40 AM - 12:00 AM
 • ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ် (အပိုင်းဟောင်း)
12:00 PM - 01:00 AM
 • တရားတော် (ဆရာတော်အရှင်ပညာသီဟာဘိဝံသ)
12:45 PM - 01:00 PM
 • Caldina Club Myanmar မိသားစုခရီးသွား အလှူပွဲ -
01:00 PM - 02:00 PM
 • တရားတော် (ဆရာတော်အရှင်ပညာသီဟာဘိဝံသ)
02:00 PM - 02:20 PM
 • MRTV-4 သတင်း -
02:20 PM - 03:05 PM
 • “ဆုံစည်းခြင်းမိုးတိမ်များ” (အပိုင်း-၃၁)
03:05 PM - 03:50 PM
 • “ရင်မှာခံစား မေတ္တာတရား” (အပိုင်း-၄၅)
03:50 PM - 04:00 PM
 • ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ် (အပိုင်းဟောင်း)
04:00 PM - 04:25 PM
 • အနုပညာမိုးကောင်းကင် -
04:25 PM - 04:45 PM
 • Cartoon Series (English Playground)
04:45 PM - 05:00 PM
 • ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ် (အပိုင်းဟောင်း)
05:00 PM - 06:00 PM
 • ခေတ်သစ်ပျိုမေ (အပိုင်းဟောင်း)
06:00 PM - 06:10 PM
 • MRTV-4 သတင်း -
06:10 PM - 06:15 PM
 • Health Fix -
06:15 PM - 07:15 PM
 • “ရင်မှာခံစား မေတ္တာတရား” (အပိုင်း-၄၆)
07:15 PM - 08:00 PM
 • “ဆုံစည်းခြင်း မိုးတိမ်များ” (အပိုင်း-၃၂)
08:00 PM - 08:20 PM
 • MRTV-4 သတင်း -
08:20 PM - 08:40 PM
 • ရသစုံညွှန်းတမ်းများ -
08:40 PM - 09:20 PM
 • “နွေဦးပန်းချီ” (အပိုင်း-၆၄)
09:20 PM - 10:25 PM
 • Galaxy STAR 2017 -
10:25 PM - 10:45 PM
 • အနုပညာမိုးကောင်းကင် -
10:45 PM - 11:15 PM
 • MRTV-4 Stage -
11:15 PM - 12:00 PM
 • World of Knowledge (Doomsday Preppers : Friends Can Beome Enemies)
12:00 AM - 12:50 PM
 • ရာဇဝင်ထဲကသူမ (အတွဲ-၂) (အပိုင်း-၁၆)
12:50 AM - 01:45 AM
 • ခေတ်သစ်ပျိုမေ -
01:45 AM - 02:20 AM
 • နွေဦးပန်းချီ (အပိုင်း-၆၃)
02:20 AM - 03:00 AM
 • ရာဇဝင်ထဲက သူမ (အတွဲ-၂) (အပိုင်း-၁၇)
03:00 AM - 03:45 AM
 • ဆုံစည်းခြင်း မိုးတိမ်များ (အပိုင်း-၃၁)
03:45 AM - 04:10 AM
 • MRTV-4 Stage -
04:10 AM - 05:00 AM
 • World Of Knowledge Undercovered USA Ghosts
05:00 AM - 05:01 AM
 • MRTV-4 အဖွင့် Logo -
05:01 AM - 05:20 AM
 • ပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်+ဓဇဂ္ဂသုတ် -
05:20 AM - 05:40 AM
 • MRTV-4 သတင်း -
05:40 AM - 06:40 AM
 • တရားတော် -
06:40 AM - 07:30 AM
 • ရင်မှာခံစားမေတ္တာတရား (အပိုင်း-၄၄)
07:30 AM - 07:50 AM
 • MRTV-4 သတင်း -
07:50 AM - 08:00 AM
 • ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ် (အပိုင်းသစ်)
08:00 AM - 09:35 AM
 • မင်္ဂလာပါ The Morning Show (Live)
09:35 AM - 10:15 AM
 • နွေဦးပန်းချီ (အပိုင်း-၆၂)
10:15 AM - 11:15 AM
 • ခေတ်သစ်ပျိုမေ (Live)
11:15 AM - 12:00 AM
 • Make It Yummy -
12:50 PM - 01:00 PM
 • ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ် (အပိုင်းဟောင်း)
01:00 PM - 02:00 PM
 • တရားတော် (အပိုင်း-၁) (ဆရာတော် အရှင်ပညာသီဟာဘိဝံသ)
02:00 PM - 02:20 PM
 • MRTV-4 သတင်း -
02:20 PM - 03:05 PM
 • ဆုံစည်းခြင်းမိုးတိမ်များ (အပိုင်း-၃၀)
03:05 PM - 03:50 PM
 • ရင်မှာခံစားမေတ္တာတရား (အပိုင်း-၄၄)
03:50 PM - 04:00 PM
 • ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ် (အပိုင်းဟောင်း)
04:00 PM - 04:25 PM
 • အနုပညာမိုးကောင်းကင် -
04:25 PM - 05:00 PM
 • Cartoon Series (English Playground)
05:00 PM - 06:00 PM
 • ခေတ်သစ်ပျိုမေ (အပိုင်းဟောင်း)
06:00 PM - 06:10 PM
 • MRTV-4 သတင်း -
06:10 PM - 06:15 PM
 • Health Fix -
06:15 PM - 07:05 PM
 • ရင်မှာခံစားမေတ္တာတရား (အပိုင်း-၄၅)
07:05 PM - 08:00 PM
 • ဆုံစည်းခြင်းမိုးတိမ်များ (အပိုင်း-၃၁)
08:00 PM - 08:10 PM
 • MRTV-4 သတင်း -
08:10 PM - 08:30 PM
 • ရသစုံညွှန်းတမ်းများ -
08:30 PM - 09:10 PM
 • နွေဦးပန်းချီ (အပိုင်း-၆၃)
09:10 PM - 09:55 PM
 • ရာဇဝင်ထဲကသူမ (အတွဲ-၂) (အပိုင်း-၁၇)
09:55 PM - 10:15 PM
 • အနုပညာမိုးကောင်းကင် -
10:15 PM - 10:40 PM
 • MRTV-4 Stage -
10:40 PM - 11:25 PM
 • World Of Knowledge Undercovered USA Ghosts
11:25 PM - 11:50 PM
 • ဟင်းချက်ရအောင် -
11:50 PM - 12:50 AM
 • တရားတော် -
12:00 AM - 12:45 PM
 • “ရာဇဝင်ထဲကသူမ (အတွဲ-၂)” (အပိုင်း-၁၇)
01:00 AM - 01:55 AM
 • ခေတ်သစ်ပျိုမေ (အပိုင်းဟောင်း)
01:55 AM - 02:20 AM
 • Food & Decor -
02:20 AM - 02:55 AM
 • “နွေဦးပန်းချီ” (အပိုင်း-၆၄)
02:55 AM - 03:40 AM
 • “ဆုံစည်းခြင်း မိုးတိမ်များ” (အပိုင်း-၃၂)
03:40 AM - 04:10 AM
 • MRTV-4 Stage -
04:10 AM - 05:00 AM
 • World of Knowledge (Doomsday Preppers : Friends Can Beome Enemies)
05:00 AM - 05:01 AM
 • MRTV-4 အဖွင့် Logo -
05:01 AM - 05:20 AM
 • ပဋ္ဌာန်းပါဠိတော် + အာဋာနာဋိယသုတ် -
05:20 AM - 05:40 AM
 • MRTV-4 သတင်း -
05:40 AM - 06:40 AM
 • တရားတော် (ဆရာတော်အရှင်ပညာသီဟာဘိဝံသ)
06:40 AM - 07:30 AM
 • “ရင်မှာခံစား မေတ္တာတရား” (အပိုင်း-၄၅)
07:30 AM - 07:50 AM
 • MRTV-4သတင်း -
07:50 AM - 08:00 AM
 • ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ် (အပိုင်းသစ်)
08:00 AM - 09:35 AM
 • “မင်္ဂလာပါ” The Morning Show (Live)
09:35 AM - 10:15 AM
 • “နွေဦးပန်းချီ” (အပိုင်း-၆၃)
10:15 AM - 11:15 AM
 • ခေတ်သစ်ပျိုမေ (Live)
11:15 AM - 11:40 AM
 • Food & Decor -
11:40 AM - 12:00 AM
 • ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ် (အပိုင်းဟောင်း)
12:00 PM - 01:00 AM
 • တရားတော် (ဆရာတော်အရှင်ပညာသီဟာဘိဝံသ)
12:45 PM - 01:00 PM
 • Caldina Club Myanmar မိသားစုခရီးသွား အလှူပွဲ -
01:00 PM - 02:00 PM
 • တရားတော် (ဆရာတော်အရှင်ပညာသီဟာဘိဝံသ)
02:00 PM - 02:20 PM
 • MRTV-4 သတင်း -
02:20 PM - 03:05 PM
 • “ဆုံစည်းခြင်းမိုးတိမ်များ” (အပိုင်း-၃၁)
03:05 PM - 03:50 PM
 • “ရင်မှာခံစား မေတ္တာတရား” (အပိုင်း-၄၅)
03:50 PM - 04:00 PM
 • ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ် (အပိုင်းဟောင်း)
04:00 PM - 04:25 PM
 • အနုပညာမိုးကောင်းကင် -
04:25 PM - 04:45 PM
 • Cartoon Series (English Playground)
04:45 PM - 05:00 PM
 • ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျယ် (အပိုင်းဟောင်း)
05:00 PM - 06:00 PM
 • ခေတ်သစ်ပျိုမေ (အပိုင်းဟောင်း)
06:00 PM - 06:10 PM
 • MRTV-4 သတင်း -
06:10 PM - 06:15 PM
 • Health Fix -
06:15 PM - 07:15 PM
 • “ရင်မှာခံစား မေတ္တာတရား” (အပိုင်း-၄၆)
07:15 PM - 08:00 PM
 • “ဆုံစည်းခြင်း မိုးတိမ်များ” (အပိုင်း-၃၂)
08:00 PM - 08:20 PM
 • MRTV-4 သတင်း -
08:20 PM - 08:40 PM
 • ရသစုံညွှန်းတမ်းများ -
08:40 PM - 09:20 PM
 • “နွေဦးပန်းချီ” (အပိုင်း-၆၄)
09:20 PM - 10:25 PM
 • Galaxy STAR 2017 -
10:25 PM - 10:45 PM
 • အနုပညာမိုးကောင်းကင် -
10:45 PM - 11:15 PM
 • MRTV-4 Stage -
11:15 PM - 12:00 PM
 • World of Knowledge (Doomsday Preppers : Friends Can Beome Enemies)